Tromsø IL

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund

NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

Fotball for alle!

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Veien er målet

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Kriteriesettene skal være oppnåelige og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.

NFF vil tilby verktøy og veiledning gjennom et IKT-system som gjør alt arbeidet oversiktlig for klubb og krets. Det er en klar målsetting å utvikle konseptet videre som banebrytende for norsk fotball, som også er presist og målbart i forhold til Handlingsplanen og som vil bidra til et sterkere bånd mellom god og bredt forankret barne- og ungdomsaktivitet og utvikling av enkeltspillere mot et toppnivå.

Klubbene søker til sine kretser om å bli tatt opp som kvalitetsklubb.

Deretter må det startes en prosess i klubben som kretsene veileder frem til et opptak. Klubben jobber med de relevante kriteriene frem til en slik godkjennelse. Om ikke alle kriteriene er oppfylt, vil det legges en ny plan med veiledning og oppfølging frem til ferdigstillelse.

Det dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt gjennom enklere verktøy enn selve søknadsprosessen.

Konseptet ivaretar utfordringen med å knytte breddeklubbenes kvalitet og toppklubbenes anerkjennelse av flere lokale klubber som mulige og tilfredsstillende utviklingsarenaer over tid.

Konseptet er pr. 08.08-2016 endret noe. På nivå 1 er det gjort noen omorganiseringer videre har det kommet kriterier på nivå 2 og 3. Disse endringene og hvordan klubber som allerede har blitt sertifisert eller som jobber med konseptet skal forholde seg til disse blir tydelig kommunisert gjennom kretsene og veilederne.

Kontaktinformasjon Tromsø IL Bredde
Mail:
post@til.no
Postadresse: PB 5, 9251 Tromsø
Besøksadresse: Stadionvegen 5-7, 9007 Tromsø

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift